Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji; görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda (Anjiografi cihazı, Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans) tanısal ve girişimsel tedavi yöntemlerinin uygulanmasıdır.

Girişimsel Radyoloji; sıklıkla damar hastalıklarının (atardamar, toplardamar) tanı ve tedavisi olarak da adlandırılabilir. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde 2008 yılından bu yana Radyoloji Ünitesi’nden ayrı bir ünite olarak hizmet vermektedir.

Tanısal (Periferik) Anjiografi Nedir?

Anjiografi; vücudumuzdaki tüm damarların ve bu damarlardaki patolojik bulguların gösterilmesidir. Bir anlamda damar filmi çekilmesidir. İşlem anjiografi ünitesinde D.S.A. cihazı eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Anjiografik (Tanısal) İncelemeler

Arkus Aortografi  

Torakal Aortografi  

Abdominal Aortografi  

Alt Ekstremite (Bacak) Anjiografisi  

Üst Ekstremite (Kol) Anjiografi  

Serebral (Beyin)Anjiografi  

Karotis (Şah damar) Anjiografi  

Vertebral (Arka boyun damarı) Anjiografi  

Renal (Böbrek) Anjiografi  

Çölyak (Karaciğer - dalak) Arteriografi  

Superior-İnferior Mezenterik (Bağırsak) Anjiografi  

Pelvik (Üreme organları) Anjiografi  

Spinal (Omurilik) Anjiografi  

Alt Ekstremite (Bacak) Venografi  

Üst Ekstremite (Kol) Venografi  

Superior- İnferior Vena Kavografi (Karın ana toplardamarı)  

Hepatik (Karaciğer) Venografi  

Splenoportografi (Dalak - bağırsak toplardamarları)  

A.Vasküler Girişimsel İşlemler   

1. Periferik Vasküler Girişimler

a. Subklaviyan (Büyük kol damarı), Karotis (Şah damarı), Vertebral (Arka boyun damarı), Brakiosefalik (Ana kol damarı) arterler gibi supraaortik arterlerde darlık, tıkanma, çalma (steal), anevrizma (balonlaşma) gibi patolojilerin balon ve stent (kafes) kullanılarak endovasküler (damar içerisinden) tedavisi.  

b. Renal (Böbrek) arter darlığı, böbrek nedenli hipertansiyon ve böbrek yetmezliğinin balon ve stentle tedavisi.  

c. Aort, iliyak, femoral ve popliteal (tüm bacak damarları) arterlerdeki darlıkların balon ve stent kullanılarak endovasküler tedavisi.  

d. Aksiler, brakial, radial ve unlar (tüm kol damarları) arterlerin darlıklarında endovasküler tedavi.  

e. Abdominal aorta ve iliak, femoral, brakial arterler gibi periferik arterlerin anevrizmalarında (balonlaşma) stent-greftler (dışı kaplı stent) ile perkütan (ciltten girerek) endovasküler tedaviler.  

f. Tümör (Ur, kanser) damar embolizasyonları (tıkama) ve kemoembolizasyon (içerden kanser üzerine ilaç verme).  

g. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hayata bağlantı yolu olarak kabul edilen hemodiyaliz (kan diyalizi)  fistül (diyaliz damarı) ve kateter problemlerinin kontrol ve tedavisi.  

h. Uterus (Rahim) myomlarının embolizasyonu (tıkanması).  

j. Mide bağırsak sisteminde ülser vb. nedenli kanamalarda embolizasyon (kanayan damarı tıkama).  

k. Venöz (Toplardamar) girişimler: Pulmoner emboli profilaksisi (Akciğeri pıhtıdan koruma) için vena kava filtre (süzgeç) yerleştirilmesi, Mekanik trombolizis (kateterle pıhtı eritme), Superior veya inferior vena kava sendromunda (kava invazyonu yapmış tümör, darlık) stent implantasyonu ile kaval patensinin sağlanması, kopmuş kateter fragmanlarının vasküler kementler ile çıkarılması, Perkütan varikosel tedavisi, endovenöz lazer (EVLT - damar içi lazer) ve Skleroterapi (iğne)  ile varis tedavisi gibi işlemler.  

2. Nöroradyolojik Girişimler   

a. Anevrizmaların (beyin damar baloncuklarının) coil ile embolizasyonu (tıkanması).  

b. AVM’lerin (beyin damar yumakları) mikrokateterler ile embolizasyonu (tıkanması).  

c. Ani inme ve felçlerde tıkanmış damar içine mikrokateter ile ulaşıp lokal intraarteriyel trombolitik (beyinde damar içi pıhtı eritme) tedavi  

d. Kafa içi ve dışı damarların (baş ve boyun bölgesinde) darlıklarında balon ve stent işlemleri.  

e. Glomus, menenjiom, anjiofibrom vb gibi tümörlerin embolizasyonları (damardan zengin ve kanayabilen urların tıkanması).  

B.Nonvasküler Girişimsel İşlemler  

1. Toraks (Göğüs kafesi) veya abdominal (karın) yerleşimli ve perkütan (ciltten) ulaşılabilir, drene edilebilir (boşaltılabilir) abse - sıvı koleksiyonların tedavisi.  

2. Perkütan nefrostomi (böbreğe kateter koyma), renal kistlerin drenaj ve skleroterapisi, üreter striktürlerinde perkütan yaklaşım ile balon dilatasyon ve stent yerleştirilmesi  

3.Malign veya benign bilier obstrüksiyonlarda (safra kanalının iyi huylu veya kansere bağlı tıkanıklıkları sonrası gelişen tıkanma sarılığı) perkütan (ciltten) drenaj, balon dilatasyon ve stent implantasyonu  

4.Perkütan “Kist Hidatik” tedavisi (Ciltten karaciğer kisti tedavisi).  

5.Perkütan tümör ablasyonları (radyofrekans ablasyon vb.)  

6.Perkütan gastrostomi, jejunostomi, özofagus (yemek borusu) stent implantasyonu gibi gastrointestinal (mide bağırsak)  girişimler.  

7. Omur çökme kırıklarının tedavisi (Vertebroplasti).      


Güncelleme Tarihi: 4/17/2013 10:34:11 AM